Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/arakut/domains/arakut.ac.ir/public_html/earthsci/plugins/system/rsfirewall/rsfirewall.php on line 699
آموزش
logo

نیما

آموزش مجازی نیما

Form

بررسی مشکلات انتخاب واحد

پایگاه اطلاعاتی

پایگاه های اطلاعاتی

تصویر افتخارات دانشجویی

افتخارات دانشجویی

تصویرافتخارات هیئت علمی

افتخارات اعضای هیئت علمی

edu

سامانه دانشگاهی

مرکز تحقیقات توسعه پایدار دانشگاه صنعتی اراک برگزار می کند:

course 1  

course 2

course 3

شروع دوره‌ها از ابتدای مرداد 1400
شروع ثبت نام: 20 تیرماه 1400
اطلاعات جزئی تر در رابطه با هزینه‌های ثبت نام و تعداد جلسات و روزهای برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

مرکز تحقیقات توسعه پایدار دانشگاه صنعتی اراک برگزار می کند:

وبینار تخصصی: فن آوری سنجش از دور در فرآیندهای حقوقی و رویه های قضایی در سطوح ملی و بین المللی با نگاهی بر وضع موجود، فرصت ها و چالش ها - 18 خرداد 1400

webinar 2

لطفا با استفاده از لینک دسترسی، با ورود نام خود به صورت مهمان وارد شوید.

https://www.skyroom.online/ch/rabiee66/sustainable

 

مرکز تحقیقات توسعه پایدار دانشگاه صنعتی اراک با همکاری سازمان نقشه برداری کشور برگزار می کند:

وبینار تخصصی: کاربرد زیرساخت داده های مکانی SDI در توسعه پایدار - 5 اردیبهشت 1400

webinar 1

لطفا با استفاده از لینک دسترسی، با ورود نام خود به صورت مهمان وارد شوید.

https://www.skyroom.online/ch/rabiee66/sustainable

تصویر تقویم آموزشیتقویم آموزشی  تصویر فرم ها و آیین نامه هافرم ها تصویر اعضای هیات علمیاعضای هیئت علمی تصویر افتخارات دانشکدهافتخارات دانشکده

لینک های مفید: