logo

نیما

آموزش مجازی نیما

Form

بررسی مشکلات انتخاب واحد

پایگاه اطلاعاتی

پایگاه های اطلاعاتی

تصویر افتخارات دانشجویی

افتخارات دانشجویی

تصویرافتخارات هیئت علمی

افتخارات اعضای هیئت علمی

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

ترتیب ارائة مطالب کتاب حاضر بدین صورت است که فصل اول، مقدمة کتاب، به تبیین اصول کلی حاکم بر تبدیلات ریاضی، هدف از اعمال این تبدیلات و تفاوت نحوة مواجهة تبدیلات با سیگنال­های با محتویات فرکانسی مختلف خواهد پرداخت. فصل دوم کتاب با توجه به سایة طولانی تبدیل فوریه به­عنوان قدیمی­ترین و شاید معروف­ترین تبدیل مورد استفاده در تحلیل و استخراج محتویات فرکانسی سیگنال­ها و نیز نقشی که این تبدیل در درک مفاهیم تبدیل موجک دارد، مروری خواهد داشت بر مفاهیم اساسی تبدیل. در فصل سوم کتاب، سعی شده است تا ضمن بیان کلی آن­چه در تبدیل موجک رخ می­دهد به­نوعی به ارائة تصویری از انتظاراتمان از این تبدیل پرداخته و در پس این ذهنیت کلی که به خوانندگان ارائه می­گردد، آنان بتوانند مباحث مطرح شده در ادامة این کتاب را بهتر جستجو نمایند. فصل چهارم به­نوعی مهمترین بخش کتاب است؛ چراکه در آن به­قدر کفایت و در تناسب با ریاضیاتی که انتظار می­رود برای دانشجویان و دانش­آموختگان رشتة مهندسی نقشه­برداری قابل درک باشد، مبانی ریاضی تبدیل موجک و مباحث تئوریک لازم برای اعمال این تبدیل و نیز طراحی توابع پایة مناسب مطرح و در موارد لزوم اثبات­هایی برای درک بهتر برخی مباحث تئوری ارائه گشته است. فصل پنجم کتاب حاضر به تبیین مراحل اعمال انواع تبدیلات موجک در عمل پرداخته و نقش بسیار مهمی در بکارگیری عملی انواع این تبدیلات خواهد داشت؛ چرا­که سعی شده، گام­های مربوطه بسیار ساده و همراه با استفاده از دستورات سادة نرم­افزار متلب ارائه شوند. از آن­جاکه در پاره­ای موارد داده­ها و سیگنال­های مورد تحلیل در ژئوماتیک، همانند دیگر شاخه­های مهندسی، داده­هایی غیر هم­فاصله یا غیر هم­وزن هستند و برای تحلیل محتویات فرکانسی این داده­ها در تعمیم تبدیل فوریه از روش تحلیل طیفی کمترین مربعات، به­عنوان یک روش مؤثر استفاده می­گردد، فصل ششم این کتاب به تعمیم روش تحلیل طیفی کمترین مربعات برای تبدیل موجک اختصاص یافته است و در نهایت در فصل هفتم کتاب نیز مثال­هایی عمومی و اختصاصی از انواع کاربردهای عملی تبدیل موجک، بویژه در مهندسی نقشه­برداری ارائه شده­اند.

      - نویسندگان این کتاب دکتر امیر رضا مرادی  و دکتر میررضا غفاری رزین  می باشند.

      - جهت تهیه کتاب با شماره تلفن های 09120372691 و 09181622986 تماس حاصل نمایید.

تصویر تقویم آموزشیتقویم آموزشی  تصویر فرم ها و آیین نامه هافرم ها تصویر اعضای هیات علمیاعضای هیئت علمی تصویر افتخارات دانشکدهافتخارات دانشکده

لینک های مفید: