logo

نیما

آموزش مجازی نیما

Form

بررسی مشکلات انتخاب واحد

پایگاه اطلاعاتی

پایگاه های اطلاعاتی

تصویر افتخارات دانشجویی

افتخارات دانشجویی

تصویرافتخارات هیئت علمی

افتخارات اعضای هیئت علمی

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

مطابق با سرفصل درس آنالیز تغییر شکل تنسوری در دورة کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی ژئودزی، این کتاب در هفت فصل تنظیم و نگاشته شده است. فصل اول با عنوان «مفاهیم اولیه و سیستم‌های مختصات» مقدماتی در مورد تنسور و کاربردهای آن ارائه شده و سپس در ادامة فصل، مفاهیم مرتبط با سیستم‌های مختصات در ژئودزی و پارامترهای مورد نیاز در یک سیستم مختصات به‌صورت کامل شرح داده شده است. فصل دوم با عنوان «جبر و آنالیز برداری» به بررسی مفاهیم آنالیز بردارها، هندسة دیفرانسیل خم‌ها و سطوح پرداخته است. در فصل سوم با عنوان « بردارها در سیستم‌های مختصات نامتعامد»، مختصات‌های کووریانت و کنتراوریانت یک بردار معرفی و قوانین تبدیل بین سیستم‌های مختصات ارائه شده است. فصول چهارم و پنجم با عناوین «تنسور و روابط ریاضی» و «محاسبات تنسوری» به‌صورت کاملی به بحث در مورد مفاهیم تنسوری پرداخته و محاسبات مختلف موجود در تنسورها را شرح می‌دهد. سرانجام دو فصل ششم و هفتم با عناوین «تنسورهای تغییر شکل» و «کاربردهای آنالیز تنسوری در ژئودزی و ژئودینامیک» به نحوة استفاده از مفاهیم تنسوری در آنالیز تغییر شکل پرداخته و کاربردهای آن را به‌صورت کاملی شرح می‌دهد.

      - نویسندگان این کتاب دکتر بهزاد وثوقی  و دکتر میررضا غفاری رزین  می باشند.

      - جهت تهیه کتاب با انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تماس حاصل نمایید.

تصویر تقویم آموزشیتقویم آموزشی  تصویر فرم ها و آیین نامه هافرم ها تصویر اعضای هیات علمیاعضای هیئت علمی تصویر افتخارات دانشکدهافتخارات دانشکده

لینک های مفید: