logo

نیما

آموزش مجازی نیما

Form

بررسی مشکلات انتخاب واحد

پایگاه اطلاعاتی

پایگاه های اطلاعاتی

تصویر افتخارات دانشجویی

افتخارات دانشجویی

تصویرافتخارات هیئت علمی

افتخارات اعضای هیئت علمی

edu

سامانه دانشگاهی

 

بسمه تعالی

دانشکده مهندسی علوم زمین بعنوان تنها دانشکده مرتبط با علوم زمین در استان مرکزی، غرب و مرکز کشور که متشکل از دو مرکز تحقیقاتی کلینیک معدن، توسعه پایدار و سه گروه مصوب مهندسی معدن، مهندسی نقشه برداری و مهندسی ژئومکانیک است. وجود فارغ التحصیلان توانا و کارآمد این دانشکده نمونه بارزی از جایگاه علمی- پژوهشی آن بشمار می‌رود. این دانشکده به یمن محیطی سرشار از همبستگی، علاقمندی و مبتنی بر همت والای اساتید دلسوز و علاقمند آن، همچنین فرآیند تصمیم سازی جمعی، روز به روز شکوفاتر شده است.  مدیریت دانشکده ضمن آمادگی پذیرش پیشنهادات و انتقادات در جهت رفع موانع موجود، خود را متعهد می داند که در حفظ و ارتقاء این امانت بزرگ نهایت کوشش و توان را بکار ببندد. امید است که با کار جهادی بتوانیم مشمول فضل و تایید الهی قرار گیریم.

با احترام

هادی فتاحی

رئیس دانشکده مهندسی علوم زمین

 

شرح وظایف ریاست دانشکده

 • نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس و معاونین محترم دانشگاه ابلاغ می شود.
 • ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی دانشکده
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده
 • ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های واحدهای تابعه
 • نظارت بر کار شوراهای مختلف دانشکده
 • ارزیابی فعالیت سالیانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه
 • ایجاد ارتباط و هماهنگی با معاونین دانشگاه جهت اجرای مقررات و ضوابط مربوط در دانشکده
 • نظارت بر عملکرد کادر غیرهیأت علمی دانشکده و ارزیابی فعالیت و رفتار آنها با مشارکت مدیران واحدهای تابعه
 • بررسی و برآورد نیازهای مالی، استخدامی تجهیزاتی و تحقیقاتی دانشکده و اعلام آن به مسئولین مربوطه در دانشگاه
 • شرکت در شوراهای ذیربط دانشگاه و انعکاس نتایج و گزارش شوراها به اعضای هیأت علمی و کارکنان و احیاناً دانشجویان دانشکده
 • بررسی و برآورد بودجه مورد نیاز دانشکده با همکاری مدیران ذیربط دانشکده بر اساس دستورالعمل های دفتر برنامه و بودجه دانشگاه
 • بررسی و برآورد کلیه منابع مورد نیاز دانشکده اعم از نیازهای استخدامی، تجهیزاتی و ...
 • بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات کارکنان دانشکده و کوشش در جهت حل مشکلات آنان
 • نظارت بر حسن اجرای اعتبارات ابلاغی دانشکده و نحوه هزینه کرد آن مطابق مقررات
 • نظارت بر نحوه وصول و هزینه کرد درآمدهای اختصاصی دانشکده در پایان سال مالی

تصویر تقویم آموزشیتقویم آموزشی تصویر فرم ها و آیین نامه هافرم ها تصویر اعضای هیات علمیاعضای هیئت علمی تصویر افتخارات دانشکدهافتخارات دانشکده

لینک های مفید: