logo

نیما

آموزش مجازی نیما

Form

بررسی مشکلات انتخاب واحد

پایگاه اطلاعاتی

پایگاه های اطلاعاتی

تصویر افتخارات دانشجویی

افتخارات دانشجویی

تصویرافتخارات هیئت علمی

افتخارات اعضای هیئت علمی

edu

سامانه دانشگاهی

شرح وظایف معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

 • اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب شورای آموزشی دانشگاه
 • برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرایی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه
 • نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی گروه ها و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آنها
 • تهیه و تنظیم سیاستهای آموزشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده
 • نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی دانشجویان دوره های کارشناسی
 • رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انضباطی
 • ارزشیابی عملکرد آموزشی سالیانه اعضای هیأت علمی و کادر آموزشی دانشکده به منظور ارتقاء کیفیت فعالیت آنها
 • نظارت بر حسن اجرای دوره های آزاد و کوتاه مدت آموزشی با هماهنگی مدیران دانشگاه
 • ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های آموزشی مصوب
 • نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی-پژوهشی دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی
 • ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت اجرای ضوابط و مقررات مربوط
 • شرکت در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و انعکاس و اطلاع رسانی دقیق نتایج آن در دانشکده
تصویر تقویم آموزشیتقویم آموزشی تصویر فرم ها و آیین نامه هافرم ها تصویر اعضای هیات علمیاعضای هیئت علمی تصویر افتخارات دانشکدهافتخارات دانشکده

لینک های مفید: