logo

نیما

آموزش مجازی نیما

Form

بررسی مشکلات انتخاب واحد

پایگاه اطلاعاتی

پایگاه های اطلاعاتی

تصویر افتخارات دانشجویی

افتخارات دانشجویی

تصویرافتخارات هیئت علمی

افتخارات اعضای هیئت علمی

edu

سامانه دانشگاهی

شرح وظايف مدیر گروه

 • ارزیابی کیفیت فعالیت های سالیانه گروه و ارائه گزارش عملکرد گروه به رئیس دانشکده
 •  تدوین برنامه عملیاتی در حوزه های آموزشی-پژوهشی و خدماتی- اجرایی جهت اجرا
 •  تهیه و ابلاغ برنامه عملیاتی وظایف آموزشی، پژوهشی و خدماتی- اجرایی به اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و بر اساس خط مشی شورای دانشکده و دانشگاه
 • نظارت بر تمامی فعالیت های آموزشی، پژوهشی و خدمانی – اجرایی اعضای گروه
 • پیش بینی نیاز گروه به استخدام اعضای هیات علمی متخصص و سرآمد با جمع بندی نظرات در جلسه های شورای گروه و دانشکده
 • ارزیابی فعالیت های سالانه گروه بر اساس شاخص های آموزشی – پژوهشی
 • تهیه جدول برنامه ریزی درسی هر نیمسال با همکاری اعضای هیات علمی گروه
 • برنامه ریزی ساعات تدریس و پژوهش و نظارت بر ساعات حضور و مشاوره اعضای هیات علمی گروه
 • تدوین، نظارت و پشتیبانی از زیرساخت ها و اولویت های موضوعی پژوهش و فناوری گروه
 • تعیین استاد مشاور تحصیلی جهت دانشجویان مقطع کارشناسی در ابتدای هر نیمسال و نظارت بر اجرای وظایف محوله
 • هدایت و راهنمایی علمی- آموزشی تمام اعضای هیات علمی بویژه اعضای هیات علمی پیمانی
 • برنامه ریزی و ارائه راهکار برای افزایش توان اشتغال پذیری دانشجویان
 • برنامه ریزی و تلاش برای توسعه و تنوع بخشی منابع مالی داخل و خارج از دانشگاه و درآمدزایی از دستاوردهای گروه
 • اعلام نیازهای مالی گروه به ریاست دانشکده
 • نظارت، بررسی و ارسال به موقع کاربرگ های ترفیع، ارتقاء و تبدیل وضعیت
 • انجام امور مربوط به دانشجویان انتقالی و میهمان
 • تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظرات اعضا به ریاست دانشکده
 • ابلاغ بخشنامه ها، آیین نامه ها و مصوبات به اعضای گروه
 • انجام تمامی مکاتبات رسمی گروه و سایر وظایف محوله
تصویر تقویم آموزشیتقویم آموزشی تصویر فرم ها و آیین نامه هافرم ها تصویر اعضای هیات علمیاعضای هیئت علمی تصویر افتخارات دانشکدهافتخارات دانشکده

لینک های مفید: