logo

نیما

آموزش مجازی نیما

Form

بررسی مشکلات انتخاب واحد

پایگاه اطلاعاتی

پایگاه های اطلاعاتی

تصویر افتخارات دانشجویی

افتخارات دانشجویی

تصویرافتخارات هیئت علمی

افتخارات اعضای هیئت علمی

edu

سامانه دانشگاهی

تفاهم نامه‌های مهمی که دانشکد مهندسی علوم زمین با سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های بزرگ منعقد شده که تعدادی از مهمترین موارد آن در ادامه ارائه شده است.


تفاهم نامه همکاری علمی، تحقیقاتی و صنعتی با اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اراک

Contract01

 

تفاهم نامه همکاری با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی

Contract02

 

تفاهم نامه همکاری با سازمان نظام مهندسی معدن استان مرکزی

Contract03

 

تفاهم نامه همکاری سه جانبه با ماشین سازی و شهرداری اراک

Contract04

Contract05

 

تفاهم نامه همکاری با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)

Contract06

 

تفاهم نامه همکاری با انجمن تحقیق و توسعه استان مرکزی

Contract07

 

تفاهم نامه همکاری با بنیاد نخبگان استان مرکزی و کانون توسعة اراک

Contract08

 

 

تصویر تقویم آموزشیتقویم آموزشی  تصویر فرم ها و آیین نامه هافرم ها تصویر اعضای هیات علمیاعضای هیئت علمی تصویر افتخارات دانشکدهافتخارات دانشکده

لینک های مفید: