logo

نیما

آموزش مجازی نیما

Form

بررسی مشکلات انتخاب واحد

پایگاه اطلاعاتی

پایگاه های اطلاعاتی

تصویر افتخارات دانشجویی

افتخارات دانشجویی

تصویرافتخارات هیئت علمی

افتخارات اعضای هیئت علمی

edu

سامانه دانشگاهی

ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی استاد راهنما عنوان پایان نامه 
1 جوادي شريف پگاه مهندسي معدن- اکتشاف دکتر فریدون قدیمی استفاده از شاخص ها و روش های آماری چند متغیره جهت تعیین منشاء آلودگی آب های زیر زمینی دشت اراک
2 فريدوني حسين مهندسي معدن- اکتشاف دکتر رضا احمدی-دکتر نادر فتحیان پور بهینه سازی پارامترهای برداشت داده های GPR متناظر با اهداف مدفون زیرسطحی در محیط های شناخته شده
3 سپهر هوپاد مهندسي معدن- اکتشاف دکتر هادی فتاحی تخمین تخلخل یکی از مخازن نفتی جنوب غربی ایران با استفاده از چاه نمودارهای مختلف و روش های محاسبات نرم
4 حاتم وند الناز مهندسي معدن- اکتشاف دکتر فریدون قدیمی تعیین آنومالی ژئوشیمیائی رسوبات آبراهه ای منطقه چنار خمین با استفاده از روش های آماری چند متغیره و مولتی فرکتال
5 جامه بزرگي مرجان مهندسي معدن- اکتشاف دکتر سعید مجدی فر توصیف مخزن هیدروکربن دار با استفاده از وارون سازی بایزن
6 بيات نسيم مهندسي معدن- اکتشاف دکتر هادی فتاحی ارزیابی قابلیت حفاری سنگ ها با استفاده از یک روش ترکیبی هوشمند
 7 احمدي نژاد سارا مهندسي معدن- اکتشاف دکتر مصطفی یوسفی راد-دکتر محسن همتی چگنی بررسی ژئوشیمیائی و خواص تکنولوژیک ذخایر گچ شمال غرب تفرش به روش آنالیز چند متغییره
 8 لشکري آهنگراني مسعود مهندسي معدن- اکتشاف دکتر سعید مجدی فر توصیف مخزن هیدروکربن دار با استفاده از تحلیل نشانگرهای لرزه ای
9 نان بده سجاد مهندسي معدن- اکتشاف دکتر رضا احمدی شناسایی ویژگی های فیزیکی و هندسی اهداف زیرسطحی مدفون با استفاده از روش GPR و الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات (PSO)
10 علي محمدي رايحه  مهندسي معدن- اکتشاف دکتر فریدون قدیمی شناسایی ویژگی های فیزیکی و هندسی اهداف زیرسطحی مدفون با استفاده از روش GPR و الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات (PSO)
11 دستجاني فراهاني رامين مهندسي معدن- اکتشاف دکتر رضا احمدی-دکتر محسن همتی چگنی راهکارهای بهره وری در صنعت سنگ ساختمانی از اکتشاف تا فرآوری با تمرکز بر تراورتن های منطقه محلات
تصویر تقویم آموزشیتقویم آموزشی  تصویر فرم ها و آیین نامه هافرم ها تصویر اعضای هیات علمیاعضای هیئت علمی تصویر افتخارات دانشکدهافتخارات دانشکده

لینک های مفید: